Algemene voorwaarden als gehanteerd door ’Mimicry’
- Grafische Communicatie
- Uitgeverij
- Internet|Webdesign
- Evenementen

gevestigd te Sneek aan de Graaf Adolfstraat nr. 35b en bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01086432

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt ’Mimicry’ aangeduid als opdrachtnemer/gebruiker/organisatie, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2 Onder standhouder wordt aangeduid de afnemer van standruimte toegewezen door de organisatie/opdrachtnemer/gebruiker.

1.3 Algemene- of standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer/gebruiker/organisatie zijn aanvaard.

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer/gebruiker/organisatie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op door opdrachtgever bij de aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud der door hem aangeleverde materiaal/advertenties - daaronder - begrepen het in de advertentie gebruikte foto- en ander materiaal - en zal opdrachtnemer dientengevolge vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake het vervaardigen, vermenigvuldigen, voorhanden hebben en/of verspreiden van door opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, monsters, modellen of andere zaken of gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruitvoortvloeiende. Opdrachtgever dient zich hiertoe in te plaatsen advertenties dan ook in voldoende mate te identificeren.

3.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Levertijd

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen om de opdracht alsnog uit te voeren.

Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

5.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim indien hij tengevolge van (veranderingen in) omstandigheden die ten tijde van het aangaan der overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Onder (verwachtingen in) omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen worden onder andere verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen, bovenmatig ziekteverzuim of het verloren gaan van de verwerken materialen of gegevens.

5.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat wanneer de onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden, na daartoe schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, voortduurt, in welk geval de overeenkomst elk van de partij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

5.5 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen heeft hij recht op een evenredig gedeelte der overeengekomen prijs op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De navolgende beperkingen dienen hierbij in acht te worden genomen.:

a) Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren.

b) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen van opdrachtgever.

c) De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in vergelijking tot de door opdrachtgever geleden schade. Met dien verstande dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk is tot het bedrag welk haar verzekeraar het onderhavig geval uitkeert.

6.2 Conform het onder 3.4 gestelde zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake het vervaardigen, vermenigvuldigen, voorhanden hebben en/of verspreiden van door opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, monsters, modellen of andere zaken of gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruitvoortvloeiende.

Artikel 7: Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige korting of verrekening te geschieden contant bij aflevering of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangegeven (post)bankrekeningnummer binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.2 Opdrachtnemer is te alle tijde gerechtigd alvorens te leveren/presteren of met de levering/prestatie door te gaan een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever de geëiste zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

7.3 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd/plaatsingstermijn is overeengekomen.

7.4 Voorschriften van overheidswege welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken of prestaties verhinderen brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.

7.5 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen is het gehele factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of wanneer zijn onder curatele stelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.6 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet of niet geheel heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van één procent (1%) per maand - of indien die hoger is: de wettelijke rente - over het openstaande bedrag, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend tot aan de dag der algehele betaling.

7.7 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente als bovenbedoeld van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Deze buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door opdrachtgever verschuldigd indien opdrachtnemer zich voor de invordering van het verschuldigde bedrag van deskundige hulp heeft voorzien en zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd met een minimum van € 150,- per factuur.

Artikel 8: Reklames en klachten

8.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen wanneer hij niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.2 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend.

8.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden welke hem terzake gebrekkigheid of onjuistheid ten dienste stonden indien hij niet binnen de hierboven genoemde termijnen heeft gereclameerd en/of opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 9: Prijswijziging

9.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de kosten van materialen, lonen, overheidslasten waaronder begrepen belastingen, vracht en verzekering als geldend op de dag van offerte.

9.2 Indien tussen de dag van offerte en de dag der overeengekomen levering/prestatie een periode ligt van langer dan vier maanden en de kosten als hierboven onder 9.1 bedoeld gedurende deze periode wijziging hebben ondergaan wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

11.2 In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Honorarium

12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW

12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12.6 Indien opdrachtnemer/gebruiker/organisatie met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief. opdrachtnemer/gebruiker/organisatie mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer/gebruiker/organisatie kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Een verhoging van meer dan 10% geeft recht op ontbinding van de overeenkomst binnen 7 dagen nadat opdrachtgever cq. opdrachtnemer/gebruiker/organisatie van de verhoging in kennis is gesteld.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

13.2 Opdrachtnemer/gebruiker/organisatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden, nadat opdrachtnemer/gebruiker/organisatie haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer/gebruiker/organisatie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer/gebruiker/organisatie niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.4 Indien opdrachtnemer/gebruiker/organisatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzondelijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzondelijk contract.

Artikel 14. Specifieke huurvoorwaarden verhuur standruimte

14.1 De organisatie wijst de standruimte toe en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de standhouder. De organisatie behoudt zich het recht voor om toegewezen plaats(en), in het belang van het totaal van de beurs, om te wisselen. Standhouders ontvangen in principe binnen vier weken bericht of de aangevraagde ruimte is toegewezen. Door toewijzing is de inschrijving bindend. De organisatie kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weigeren.

14.2 Standhouder verplicht zich om binnen de aangegeven tijd na toewijzing van de standruimte de standhuur, zoals aangegeven wordt op de betreffende facturen, te voldoen op één van de aangegeven rekeningen van Mimicry Evenementen. In ALLE gevallen dient de betaling 14 dagen vóór aanvang van de beurs/evenement op de aangegeven rekening binnen te zijn op straffe van niet toelating tot het beursterrein, de vordering blijft daarbij geldend.

14.3 De aangeboden goederen/diensten moeten binnen de doelstelling van de beurs vallen en dienen van goede, deugdelijke en betrouwbare kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van de beursorganisatie. Het is niet toegestaan om goederen en/of diensten aan te bieden afwijkend van hetgeen met de organisatie overeengekomen is. Gegeven garanties dienen stipt nagekomen te worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij (al of niet meerdere of regelmatige) klachten van de standhouder (nadat kennis is genomen van verweer en serieuze behandeling van de klacht), ter bescherming van de beursbezoekers en de goede naam van de beurs, van deelname uit te sluiten en per direct van de beursvloer te verwijderen en/of op volgende beurzen de toegang te ontzeggen ook al is deelname daaraan reeds schriftelijk of mondeling bevestigd en zulks zonder aanspraak op vergoeding van enige schade of vermeende schade en/of restitutie van reeds gemaakte kosten.

14.4 Standhouders hebben voor de opbouw/inrichting van hun stands tijdig de beschikking over de hun toegewezen ruimten. Direct na afloop, of binnen de daarvoor aangegeven periode, dienen de goederen weggebracht te worden en de gehuurde ruimte leeg en schoon opgeleverd te worden. Elke standhouder verplicht zich om alle afval, zoals verpakkingen, oude prijslijsten, zelf mee te nemen. Bij het in gebreke blijven hiervan zullen ALLE kosten voor het opruimen en afvoeren aan de betreffende standhouder doorberekend worden met een minimum van € 150,- per stand.

14.5. Standhouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door-, of namens hun ingebrachte goederen, diensten, en/ of artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor eigen risico van de standhouder. De organisatie aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. Bij het niet doorgaan van een beurs, op welk tijdstip en om welke reden dan ook, zal de beursorganisatie uitsluitend de reeds betaalde gelden voor deelname restitueren maar stelt zich niet aansprakelijk voor welke kosten dan ook door standhouder gemaakt inzake de voorbereiding(en) en uitvoering voor bedoelde beurs.

14.6 De organisatie zorgt, waar nodig geacht, voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid op zich neemt. Maatregelen ter voorkoming van brand op het terrein zullen genomen worden. In alle gevallen wordt u geadviseerd om uw goederen adequaat te verzekeren.

14.7 Iedere standhouder is in persoon aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt tijdens opbouw, de duur van de beurs, en de afbouwperiode.

14.8 Standhouders mogen met hun expositie of reclames niet hinderlijk (bijvoorbeeld wandelgangen of nooduitgangen blokkeren) zijn voor andere standhouders en of de organisatie, zulks ter beoordeling van de organisatie. Op straffe van directe verwijdering van de beursvloer, zonder restitutie van het inschrijfgeld, is het NIET toegestaan om (anti)reclame te maken anders dan voor het ingeschreven bedrijf en haar producten of de toegewezen ruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden, zulks ter beoordeling van de organisatie. Het niet, of onvoldoende opvolgen van opdracht(en) tot vermindering van geluidsproductie kan leiden tot uitschakeling van de stroomvoorziening van de betrokken exposant, zonder enige vergoeding.

14.9 Een annuleringsregeling is, uitsluitend tot 50 dagen voor aanvang van betreffende beurs, van toepassing op deze overeenkomst.

14.10 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist uitsluitend de beursorganisatie, zulks in het belang van de gehele beursopzet en uitvoering.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 De bepalingen van internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken of het verrichten van prestaties en/of diensten waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten zijn op de overeenkomsten niet van toepassing.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Heeft u zich al geregistreerd voor een bezoek aan HorecaEvenTT

 Wij nodigen u graag uit om een bezoek te brengen aan de 14e editie van onze toonaangevende horecabeurs van Noord- en Oost-Nederland.

HorecaEvenTT verhuist naar WTC Expo Leeuwarden

 HorecaEvenTT heeft met ingang van dit jaar een nieuwe thuislocatie. De komende 14e editie, van 11-13 april 2022, wordt de horecabeurs van Noord- en Oost-Nederland georganiseerd in WTC Expo in Leeuwarden. Daarmee neemt de organisatie afscheid van de

HorecaEvenTT editie nr. 13 op 10, 11 en 12 februari 2020

10-02-2020
Proeverijen, productpresentaties , culinaire topwedstrijden en nog zoveel meer om uw horecabeleving een nieuwe impuls te geven!